آلمان

بخش هــــــا

ژوئن 20, 2020

تحویل کیت های آزمایش کووید-19 با پهپاد

نمونه های فوری باید در اسرع وقت به آزمایشگاه تحویل داده شود ، به خصوص در شرایطی که نتیجه آزمایش به موقع تأثیر تعیین کننده ای در انتخاب و موفقیت اقدامات درمانی برای بیمار داشته باشد.

fa_IRفارسی