آموزش GIS - آرشیو

وبینار Big Data و اطلاعات مکانی

وبینار Big Data و اطلاعات مکانی

موفقیت برنامه های مکانی در هر پروژه، به انتخاب، جمع‌اوری، دسته بندی و استفاده از داده بستگی دارد. همزمان که حجم داده های سنجش از دوری و سایر داده‌های مکانی بیشتر می‌شود، سیستم‌های سنتی GIS اغلب برای ارائه یک تفسیر معنادار کافی نیستند.

ادامه مطلب