اخبار داخلی

کاربرد سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای در مدیریت بحران (سونامی اندونزی)

کاربرد سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای در مدیریت بحران (سونامی اندونزی)

بلایای طبیعی فرآیندهای پیچیده ای هستند که بر تمامی بخش های کره زمین تاثیر گذارند. وجود سیستم پایشی که بتواند این خطرات را کاهش داده و به حداقل برساند بسیار مفید می باشد. امروزه استفاده از فناروی سنجش از دور در ارزیابی انواع مخاطرات طبیعی و همچنین مدیریت بحران به عنوان یکی از مباحث مهم پژوهشی مطرح است.

ادامه مطلب