فتوگرامتری

پهپاد نقشه برداری:
 

نقشه برداری:
دارای دقت مطلوب به دلیل پوشش کل منطقه نقشه برداری
انجام پروژه در مدت زمان کوتاه
هزینه مناسب
فتوگرامتری هوایی:
هزینه ی مناسب
انعطاف پذیری بالا
امکان اخذ تصاویر با زوایای مایل و قایم
امکان تهیه ی مدل سه بعدی با پوشش کاملتر
امکان پرواز در ارتفاع پایین جهت تهیه ی نقشه های بزرگ مقیاس
سرعت بالاتر تولید نقشه نسبت به سایر روش ها
 

 

روند تهیه نقشه با پهپاد:
 

مطالعه و برآورد
اجرای نقشه برداری زمینی
برنامه ریزی پرواز
اجرای عملیات پرواز
مثلث بندی هوایی
مدل سازی سه بعدی و مش بندی
تولید خروجی مورد نظر

 

 

پردازش تصاویر پهپاد:
 

کالیبراسیون تصاویر خام حاصل از پهپاد
پیش کالیبراسیون (Pre-Calibration)
خود کالیبراسیون (Self-Calibration)
تشکیل هندسه پرواز پهپاد
تناظریابی اتوماتیک تصاویر
استخراج عوارض تصویر
استخراج توصیف گر برای عوارض تصویر
تناظریابی بر اساس عوارض بر اساس توصیف گر های استخراج شده
بهبود تناظر یابی به کمک قیود هندسی و استخراج نقاط متناظر صحیح
مثلث بندی
تولید تصویر ارتوموزائیک و مدل رقومی زمین
 

نرم افزارهای تخصصی پهپاد در حوزه نقشه برداری:
 

Pix4D Mapper:

نرم افزار شاخص در زمینه فتوگرامتری پهپاد
 
امکانات و ویژگی ها
محیط کاری ساده و مرتب
عملکرد ساده به همراه راهنمای مرحله به مرحله
نقشه برداری سطحی دقیق برای استفاده در سیستم های GIS
نقشه برداری هوایی دقیق با امکان تغییر قسمتهای مختلف بعد از پردازش تصاویر
امکان محاسبه مساحت و حجم نواحی مورد نظر
تولید خطوط راهنما برای نمایش وضعیت توپوگرافیک نقشه
مشهای سه بعدی و با بافت واقعی برای تجسم بهتر
 

 

Agisoft PhotoScan:

نرم افزاری مستقل برای انجام پردازش های فتوگرامتری و تولید اطلاعات و داده های سه بعدی

 

امکانات و ویژگی ها
اندازه گیری ارتفاع سطوح اشیاء موجود در عکس
پشتیبانی از برنامه نویسی پایتون
تهیه خروجی به صورت Ortho photo
خروجی DSM/DTM
اندازه گیری فاصله ها، مناطق و حجم ها
پردازش تصاویر چند طیفی

 

 

Bentley Acute3D Context Capture Center:

نرم افزار مدل سازی و طراحی سه بعدی
امکانات و ویژگی ها
پایگاه داده دوربین جدید (مدل دوربین, پایگاه داده کاربر, رابط کاربر)
ایمپورت کردن فریم های ویدئویی
بهبود الگوریتم Aero triangulation (مخروط ناقص, داده های ورودی جدید با حداکثر و حداقل فاصله مشاهده)
ابزار جدید خط فرمان جهت اکسپورت کردن مشLOD  از نوسازی سه بعدی تشکیل شده از چند تکه
قابلیت همکاری CAD (3MX, OBJ, FBX, Collada, STL)
بازسازی خودکار سه بعدی واقعی

 

 

نیازسنجی تولید نرم افزار بومی پهپاد:
 

عدم وجود نرم افزار مشابه غیر قفل شکسته در کشور
عدم وجود نرم افزار بومی پردازش تصاویر پهپادی در ایران
ورود به بازار رقابت جهانی در حوزه نرم افزاری پهپاد
افزایش چشمگیر استفاده از تکنولوژی پهپاد در حوزه نقشه برداری
نیاز به پیشرفت بخش نرم افزاری پهپاد در کنار بخش سخت افزاری
دسترسی آزاد به کد برنامه جهت کنترل پارامترهای تاثیرگذار
حفظ امنیت داده ها
 
 

 

نرم افزار بومی پهپاد:
 

امکان انجام پردازش های فتوگرامتری و تولید اطلاعات و داده های خاص سه بعدی از عکس های دیجیتالی گرفته شده توسط پهپاد
ویژگی ها و مشخصات فنی
بررسی دقیق سطوح تصاویر؛ با فراهم آوردن قابلیت نمایش تصاویر با وضوح بالا
دقت بالای تناظریابی ابر نقاط؛ به دلیل استفاده از بافت تصاویر در تناظریابی
انجام کالیبراسون خودکار دوربین
اعمال ضرایب کالیبراسیون بر روی مختصات پیکسلی تصاویر قبل از انجام سایر پردازش ها
تولید و نمایش هندسه پرواز پهپاد در رن های مختلف پروازی
اندازه گیری ارتفاع سطوح عوارض موجود در تصاویر اخذ شده
حذف کلیه نقاط متناظر اشتباه؛ با بکارگیری روش های نوین
امکان تعیین دقت مدل رقومی زمینی استخراج شده؛ با در اختیار بودن مقادیر پارامترهای تاثیرگذار دقت
تنظیم سیستم مختصات خروجی
امکان تهیه خروجی از تصاویر خام به صورت Ortho Photo
خروجی DTM/DSM
تولید تصویر ارتوموزائیک از چندین تصویر مورد نظر
نقشه برداری با دقت بالا
نمایش همزمان همه خروجی های مورد نظر
امکان ذخیره سازی هر مرحله از پردازش مورد نظر
راهنما و نمایش شماتیک روند اجرای برنامه
قابلیت دسترسی و اعمال تغییرات در کد اصلی برنامه
 

 

امکان انجام پردازش های فتوگرامتری و تولید اطلاعات و داده های خاص سه بعدی از عکس های دیجیتالی گرفته شده توسط پهپاد
ویژگی ها و مشخصات فنی
بررسی دقیق سطوح تصاویر؛ با فراهم آوردن قابلیت نمایش تصاویر با وضوح بالا
دقت بالای تناظریابی ابر نقاط؛ به دلیل استفاده از بافت تصاویر در تناظریابی
انجام کالیبراسون خودکار دوربین
اعمال ضرایب کالیبراسیون بر روی مختصات پیکسلی تصاویر قبل از انجام سایر پردازش ها
تولید و نمایش هندسه پرواز پهپاد در رن های مختلف پروازی
اندازه گیری ارتفاع سطوح عوارض موجود در تصاویر اخذ شده
حذف کلیه نقاط متناظر اشتباه؛ با بکارگیری روش های نوین
امکان تعیین دقت مدل رقومی زمینی استخراج شده؛ با در اختیار بودن مقادیر پارامترهای تاثیرگذار دقت
تنظیم سیستم مختصات خروجی
امکان تهیه خروجی از تصاویر خام به صورت Ortho Photo
خروجی DTM/DSM
تولید تصویر ارتوموزائیک از چندین تصویر مورد نظر
§نقشه برداری با دقت بالا
نمایش همزمان همه خروجی های مورد نظر
امکان ذخیره سازی هر مرحله از پردازش مورد نظر
راهنما و نمایش شماتیک روند اجرای برنامه
قابلیت دسترسی و اعمال تغییرات در کد اصلی برنامه
 
 
امکان انجام پردازش های فتوگرامتری و تولید اطلاعات و داده های خاص سه بعدی از عکس های دیجیتالی گرفته شده توسط پهپاد
ویژگی ها و مشخصات فنی
بررسی دقیق سطوح تصاویر؛ با فراهم آوردن قابلیت نمایش تصاویر با وضوح بالا
دقت بالای تناظریابی ابر نقاط؛ به دلیل استفاده از بافت تصاویر در تناظریابی
انجام کالیبراسون خودکار دوربین
اعمال ضرایب کالیبراسیون بر روی مختصات پیکسلی تصاویر قبل از انجام سایر پردازش ها
تولید و نمایش هندسه پرواز پهپاد در رن های مختلف پروازی
اندازه گیری ارتفاع سطوح عوارض موجود در تصاویر اخذ شده
حذف کلیه نقاط متناظر اشتباه؛ با بکارگیری روش های نوین
امکان تعیین دقت مدل رقومی زمینی استخراج شده؛ با در اختیار بودن مقادیر پارامترهای تاثیرگذار دقت
تنظیم سیستم مختصات خروجی
امکان تهیه خروجی از تصاویر خام به صورت Ortho Photo
خروجی DTM/DSM
تولید تصویر ارتوموزائیک از چندین تصویر مورد نظر
نقشه برداری با دقت بالا
نمایش همزمان همه خروجی های مورد نظر
امکان ذخیره سازی هر مرحله از پردازش مورد نظر
راهنما و نمایش شماتیک روند اجرای برنامه
قابلیت دسترسی و اعمال تغییرات در کد اصلی برنامه
 
امکان انجام پردازش های فتوگرامتری و تولید اطلاعات و داده های خاص سه بعدی از عکس های دیجیتالی گرفته شده توسط پهپاد
ویژگی ها و مشخصات فنی
بررسی دقیق سطوح تصاویر؛ با فراهم آوردن قابلیت نمایش تصاویر با وضوح بالا
دقت بالای تناظریابی ابر نقاط؛ به دلیل استفاده از بافت تصاویر در تناظریابی
انجام کالیبراسون خودکار دوربین
اعمال ضرایب کالیبراسیون بر روی مختصات پیکسلی تصاویر قبل از انجام سایر پردازش ها
تولید و نمایش هندسه پرواز پهپاد در رن های مختلف پروازی
اندازه گیری ارتفاع سطوح عوارض موجود در تصاویر اخذ شده
حذف کلیه نقاط متناظر اشتباه؛ با بکارگیری روش های نوین
امکان تعیین دقت مدل رقومی زمینی استخراج شده؛ با در اختیار بودن مقادیر پارامترهای تاثیرگذار دقت
تنظیم سیستم مختصات خروجی
امکان تهیه خروجی از تصاویر خام به صورت Ortho Photo
خروجی DTM/DSM
تولید تصویر ارتوموزائیک از چندین تصویر مورد نظر
نقشه برداری با دقت بالا
نمایش همزمان همه خروجی های مورد نظر
امکان ذخیره سازی هر مرحله از پردازش مورد نظر
راهنما و نمایش شماتیک روند اجرای برنامه
قابلیت دسترسی و اعمال تغییرات در کد اصلی برنامه

 

نرم افزار بومی پهپاد:
 

مزیت نرم افزار بومی پهپاد نسبت به نمونه های مشابه خارجی
بومی بودن و امکان دسترسی و اعمال تغییرات در کد اصلی هر مرحله از برنامه اصلی
امنیت بالا در حفظ داده ها و تصاویر اخذ شده مخصوصا در کاربردهای خاص
اساس حل کلیه معادلات بر مبنای فتوگرامتری هوایی
امکان اعمال ضرایب کالیبراسیون بر روی مختصات پیکسلی تصاویر خام قبل از انجام سایر پردازش ها
استفاده تا هشت ویژگی بافت انتخابی بر اساس نوع منطقه تصویربرداری شده
قابلیت اضافه نمودن هر نوع امکانات دیگر به برنامه
تعیین دقیق میزان تراکم ابر نقاط متناظر بر روی تصاویر با توجه به نوع پوشش منطقه تصویر برداری شده
امکان تغییر در کلیه پارامترهای تاثیر گذار در پروسه پردازش، به منظور رسیدن به دقیق ترین نتایج در بهترین زمان
امکان تهیه خروجی از تصاویر خام به صورت Ortho Photo
تولید تصویر ارتوموزائیک از تصاویر قائم انتخابی